Weve

Hânweve is in fantastysk tradysjoneel berop dat net fergetten wurde moat!

Dy kennis moat bewarre bliuwe en oan de neikommende generaasje trochjûn wurde.

Hjir is in ympresje fan it weefproses yn byld: fan jern nei einprodukt!